Kategorie
Oferta

Agencje i pośrednictwo - Ogólne Warunki Współpracy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z DYSTRYBUTORAMI – Refloactive Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Zamówienia i Współpracy


1. Refloactive Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Rynkowska 2, 85-503, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , pod numerem KRS 0000903671, Regon: 362872596, NIP: PL 554293 26 13 oraz adres firmowej strony internetowej: www.odblaski24.com.pl;

2. Cennik Nadruków Refloactive – Imperium Druku – dokument udostępniany na stronie internetowej www.odblaski24.com.pl l(w panelu dla Agencji Reklamowych) zawierający ceny wykonywania usług znakowania przedmiotów z Oferty Handlowej Refloactive oraz podstawowe warunki wykonywania usług znakowania;

3. Dane Identyfikacyjne Klienta – prawdziwe i aktualne dane Klienta konieczne do realizacji Zamówienia i weryfikacji Klienta, w szczególności: pełna nazwa Klienta, adres Klienta, ważny numer identyfikacji podatkowej Klienta dla potrzeb podatku od wartości dodanej (numer VAT), numer Klienta we właściwym rejestrze przedsiębiorców (jeżeli posiada) i nazwę rejestru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego do Klienta;

4. Dzień Roboczy – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;

5. Forma Pisemna – przyjęta w niniejszych Ogólnych Warunkach : poczta elektroniczna (e-mail), – obowiązująca pomiędzy Refloactive i Klientami przy zawieraniu Umowy, wymagana w szczególności do złożenia ważnego Zamówienia przez Klienta oraz do ważnego Przyjęcia Zamówienia przez Refloactive ;

6. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej Refloactive i chce zawrzeć Umowę z Refloactive na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Refloactive zastrzega, iż ofertę w Panelu Agencyjnym kieruje wyłącznie do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność agencji reklamowej (faktyczną działalność reklamową) i może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności;

7. Oferta Handlowa – Towary oferowane do sprzedaży przez Refloactive, w szczególności określone na w katalogach: Odblaski24.com.pl oraz Refloactive.com oraz na stronach internetowych internetowych www.odblaski24.com.pl, www.refloactive.com a także usługi nadruku oferowane na stronie internetowej www.imperiumdruku.pl stanowią zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów i nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 66, art. 661 i art. 543 Kodeksu Cywilnego;

Kalkulacja cenowa ważna jest 10 dni roboczych i nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art.66 &1 kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Ostateczny termin realizacji zlecenia zostanie wskazany i potwierdzony w momencie, w którym Klient złoży potwierdzone zamówienie wraz z zaakceptowanym projektem nadruku . Warunkiem uruchomienia zamówienia z zachowaniem wskazanego terminu realizacji jest przesłanie poprawnych plików produkcyjnych Kalkulacja cenowa nie jest równoznaczna z  dostępnością asortymentu, która może być potwierdzona tylko  bezpośrednio przed złożeniem rezerwacji towaru lub zamówienia.

8. Opiekun Handlowy – pracownik Refloactive upoważniony do jego reprezentowania wyłącznie w zakresie zawierania Umów z Klientem;

9. Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie Refloactive złożone w Formie Pisemnej (w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem e-mail może być do niego załączony plik w formacie pdf z pełną treścią oświadczenia, możliwy do otwarcia m. in. w ogólnie dostępnym programie Adobe Acrobat Reader), w którym następuje ostateczne potwierdzenie przez Refloactve Zamówienia (w tym w zakresie ilości Towaru, jego ceny oraz terminu realizacji) i po którego wysłaniu niezwłocznie zostaje zawarta Umowa;

10. Umowa – ustalenie istotnych warunków sprzedaży Towarów lub także ich dostarczenia pomiędzy Refloactive i Klientem (stronami umowy), tj. na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, na podstawie Zamówienia oraz na podstawie Przyjęcia Zamówienia;

11. Towar (Towary) – przedmiot (przedmioty) lub/i usługa (usługi) określone w Ofercie Handlowej Refloactive; w zakresie usług mieszczą się w szczególności usługi znakowania przedmiotów;

12. Wzór Towaru – przykładowy Towar (przedmiot) z Oferty Handlowej Refloactive dostępny w siedzibie Refloactive lub dostarczany w jednej sztuce do Klienta na jego Zamówienie, na preferencyjnych warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach dla Zamówienia Wzoru Towaru (w tym również bezpłatnie), i umożliwiający Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego rodzaju Towaru z Oferty Handlowej Refloactive przed jego zakupem; kupując w Refloactive Klient godzi się na właściwości i jakość Towaru takimi, jakie są faktycznie wg ww. Wzoru Towaru;

13. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej, złożone w Formie Pisemnej. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez Refloactive, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności usługi znakowania przedmiotów, danych do faktury, adresu (-ów) wysyłki, osoby kontaktowej.


2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy Refloactive (jako sprzedawcą) a Klientem, a w szczególności w zakresie Umów dotyczących sprzedaży Towarów z Oferty Handlowej, usług ich znakowania oraz dostarczania Towarów.

2. Niniejsze Ogólne Warunki nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez Refloactive o ich nieobowiązywaniu w konkretnej Umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez Refloactive o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków ma wówczas zastosowanie tylko w stosunku do tej konkretnej Umowy i nie ma zastosowania do innych Umów zawieranych z Klientem, chyba że dodatkowo, wyraźnie coś innego wynika z oświadczenia Refloactive.

3. W przypadku ustalenia w konkretnym Zamówieniu i w Przyjęciu Zamówienia przez strony Umowy szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki, te postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Refloactive.

4. Refloactive nie jest związane w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do Refloactive, a Refloactive w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. Punkt 2.2 Ogólnych Warunków znajduje odpowiednie zastosowanie.

5. Z wyjątkiem osób upoważnionych do reprezentacji Refloactive zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, w tym członków zarządu, prokurentów lub pełnomocników legitymujących się pisemnym ważnym i wyraźnym upoważnieniem, żaden z pracowników Refloactive nie jest uprawniony do odstępowania od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, do ich zmiany lub uzgadniania odmiennych postanowień.  


3. OFERTA, ZAMÓWIENIE, AKCEPTACJA OWW I ZAWARCIE UMOWY

1. Klient składając pierwsze Zamówienie w Refloactive zobowiązuje się wraz z Zamówieniem dostarczyć następujące dokumenty: urzędowe zaświadczenie z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. w Polsce z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – numeru VAT lub VAT-UE w przypadku przedsiębiorców spoza Polski; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osoba ta powinna dodatkowo przesłać podpisane oświadczenie ze wskazaniem numeru polskiego PESEL (jeżeli jest zobowiązana do jego posiadania) oraz ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania (który powinna zaktualizować w przypadku jego zmiany); Refloactive może wstrzymać się z realizacją Zamówienia i Umowy, gdy Klient nie dostarczy wymaganych wyżej dokumentów.

2. Klient składa Zamówienie w Formie Pisemnej, - poczty elektronicznej e-mail, faksu lub ewentualnie tradycyjnej formy listownej przesyłką poleconą.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia Refloactive nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia (w granicach gramatycznego znaczenia tekstu Zamówienia); to ograniczenie odpowiedzialności obejmuje także sposoby realizacji Zamówienia przez Refloactive oraz właściwości Towaru, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, Umowa zostaje zawarta tylko w razie wyraźnego Przyjęcia Zamówienia przez Refloactive lub w razie wykonania Zamówienia (dostarczenia /odbioru zamówionego Towaru). Umowa nie może być zawarta w formie ustnej (w tym w szczególności w drodze telefonicznej), chyba że doszło już do realizacji Zamówienia na rzecz Klienta i odbioru Towaru.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia przez Refloactive dotyczącego Przyjęcia Zamówienia (tak, że Klient mógł się z nim zapoznać). Jednakże w przypadku gdy warunki transakcji określone przez Refloactive w Przyjęciu Zamówienia istotnie różnią się od warunków Zamówienia (określonych w treści Zamówienia i w Ofercie Handlowej), Umowa zostaje zawarta, jeżeli Klient niezwłocznie nie prześle zwrotnie oświadczenia o rezygnacji z zakupu w formie pisemnej właściwej dla Zamówienia; w każdym przypadku Umowa zostaje zawarta najpóźniej z chwilą odbioru Towaru przez Klienta.

6. Złożenie Zamówienia w Refloactive oznacza zgodę Klienta na niniejsze Ogólne Warunki jego realizacji i obowiązywanie wszystkich postanowień Umowy, w tym także niniejszych Ogólnych Warunków. Wyjątki od tej reguły wyczerpująco reguluje punkt 2. Ogólnych Warunków.

7. W przypadku Klienta, który posiada prawo do odroczonych płatności, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy przez pracownika lub współpracownika Klienta (bez względu na formę prawną ich zatrudnienia) lub przez osobę, które wcześniej w imieniu Klienta składała Zamówienia, uważa się za ważne, chyba że strony w porozumieniu postanowią inaczej. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego poinformowania Refloactive o wszelkich istotnych zamianach personalnych u Klienta i w zakresie udzielanych upoważnień.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że nabywa Towar wg Wzoru Towaru, z którym mógł się zapoznać przed złożeniem Zamówienia.

9. W przypadku złożenia przez Klienta zapytania ofertowego odpowiedź Refloactive na zapytanie ofertowe Klienta jest ważna – jako indywidualna wiążąca oferta Refloactive – przez okres 10 dni, licząc od daty wysłania odpowiedzi przez Refloactive, o ile w samej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

10. Wiążący Refloactive  termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany przez Refloactive w Przyjęciu Zamówienia. Refloactive informuje, że statystyczny standardowy termin realizacji Zamówień na Towary z oferty Odblaski24.com.pl i Refloactive bez usługi ich znakowania wynosi do 3 dni roboczych a z usługą znakowania do 5 – 6 dni roboczych; terminy te mogą ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku Zamówienia obejmującego duże ilości Towaru lub braku dostatecznych stanów magazynowych w Refloactive. Termin realizacji zamówienia biegnie od momentu jednoczesnego spełnienia poniższych warunków : - pisemnego złożenia zamówienia, pisemnej akceptacji projektów, uregulowanej płatności (ostatni warunek nie dotyczy Klientów z kredytem kupieckim) . Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków wydłuża termin realizacji i lokuje wykonanie zlecenia w terminie nie określonym . Jego ponowna weryfikacja i określenie może odbyć się wyłącznie po spełnieniu wszystkich ww warunków.

11. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru, Refloactive posługuje się profesjonalną firmą kurierską.

12. W przypadku Zamówienia usługi znakowania Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie Corel Draw, z tekstem zamienionym na krzywe, w skali 1:1. Opracowanie przez Refloactive materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatne zgodnie z Cennikiem Nadruków DRUKARNI Refloactive – IMPERIUM DRUKU. Szczegółowe aktualne warunki składania Zamówienia obejmującego usługę znakowania określone są w Cenniku Nadruków.

13. Wstępny termin realizacji określany jest przez Dział Handlowy Refloactive po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.

14. Potwierdzenie terminu realizacji przez Refloactive następuje po pisemnej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie zatwierdzonej wizualizacji znakowania (e-mail)

15. Prototyp do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru

16. Termin realizacji Zamówienia obejmującego usługę znakowania Refloactive potwierdza w Formie Pisemnej właściwej dla Przyjęcia Zamówienia po otrzymaniu zgody Klienta na projekt wykonania znakowania.

17. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%. 10. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.

18. Refloactive zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie usługi znakowania wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez Zamawiającego w materiałach reklamowych Refloactive, na stronie internetowej www.odblaski24.com.pl, jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania, oraz jako elementów będących częścią ekspozycji Refloactive na targach branżowych.

19. Refloactive wykonuje znakowanie na towarach powierzonych jak również usługowe konfekcjonowania towarów powierzonych.

20. W przypadku rezygnacji z Zamówienia już realizowanego, po zawarciu Umowy, Refloactive może dochodzić od Klienta kosztów poniesionych w związku z jego realizacją.

21. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji i materiałów marketingowych z zakresu działalności firmy Refloactive przez Refloactive na firmowe adresy e-mail Klienta. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę przesyłając rezygnację z materiałów marketingowych na adres: biuro@odblaski24.com.pl .


4. ODBIÓR TOWARÓW PRZEZ KLIENTA. DOSTARCZANIE TOWARÓW DO KLIENTA

1. O ile Umowa nie będzie stanowić inaczej, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru z magazynu Refloactive w ustalonym w Umowie dniu za pomocą własnego transportu.

2. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru do Klienta, Refloactive wysyła Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje, doliczając koszt dostarczenia, który obciąża Klienta. Koszt dostarczenia jest uzależniony od ilości paczek i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi w Przyjęciu Zamówienia.

3. Dostawa Towaru do Klienta może zostać zrealizowana na preferencyjnych warunkach określonych poniżej:

4. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Reklamacje” oraz w punkcie „Wzory Towaru”.

5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie określonym w Umowie:

a. Refloactive – o ile będzie to możliwe – może przechować Towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać Towar).

b. Refloactive jest także uprawione do naliczenia Klientowi i dochodzenia od niego kary umownej w wysokości: - 20% wartości brutto zamówionego Towaru nieznakowanego, - 70% wartości brutto zamówionego Towaru znakowanego (w związku Zamówieniem obejmującym usługę znakowania), a Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie pozbawia Refloactive prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. a.

c. Refloactive jest także uprawnione do odstąpienia od Umowy i realizacji Zamówienia, bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego Towaru; Refloactive może odstąpić od Umowy w okresie 60 dni od dnia, kiedy Towar miał być odebrany; w przypadku odstąpienia od Umowy Refloactive zachowa jednak uprawnienia określone wyżej w punkcie a. za okres do dnia skutecznego odstąpienia od Umowy oraz uprawnienia określone wyżej punkcie b.

d. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Refloactive nie mogło przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców Refloactive. Refloactive zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

e. Refloactive nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.


5. CENY I RABATY

1. Wszystkie podawane przez Refloactive ceny, w tym ceny opracowania graficznego i znakowania, są cenami netto i obowiązują̨ przy założeniu wydania Towaru z magazynu Refloactive – loco magazyn Refloactive Sp. z o.o. Sp.k. (przy ul. Rynkowskiej 2 , 85-503 Bydgoszcz). Podane ceny nie obejmują̨: podatku od wartości dodanej (VAT), kosztów transportu i ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i realizacji Umowy.

2. Wszelkie ceny w Refloactive są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów Umowy lub cenników wynika inna waluta (w szczególności EURO).

3. W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, Refloactive jest uprawione do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w okresie 30 dni do dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie cen i rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ew. jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów Refloactive ponoszonych przez Refloactive w celu realizacji Umowy. Refloactive (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach.


6. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY

1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Proforma (pełna lub częściowa przedpłata) , przed realizacją zlecenia lub faktury VAT wystawionej przez Refloactive po wydaniu Towaru Klientowi i płatne będą na warunkach określonych poniżej (o ile strony w Umowie wyraźnie nie określą innych warunków płatności):

a. W przypadku trzech pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest wyłącznie gotówką lub poprzez dokonanie przedpłaty.

b. Przy czwartym Zamówieniu oraz dotychczasowych zakupach o wartości nie mniejszej niż 5000 zł netto przy zamówieniach w Polsce i 5000 EURO przy zamówieniach spoza Polski, możliwa jest płatność z odroczonym terminem; płatność następuje wówczas przelewem na wskazane konto bankowe Refloactive w terminie 7 , 14 lub 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jednocześnie Refloactive ustali Klientowi wysokość limitu Zamówień z odroczonym terminem płatności; po przekroczeniu tego limitu Klient winien dokonywać płatności jak w punkcie a. powyżej. Refloactive nie jest zobowiązane do udzielania kredytu kupieckiego , nawet przy prawidłowo wystawionym wniosku kredytowym oraz wykonania dostatecznego limitu zakupów przez Klienta.

c. Refloactive może indywidualnie udzielić Klientowi dodatkowego rabatu za dokonywanie płatności gotówką. Warunkiem udzielenia takiego rabatu jest brak należności przeterminowanych (zaległości) oraz wcześniejsze spełnienie przez Klienta warunków wymaganych do dokonywania płatności z odroczonym terminem płatności.

2. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Refloactive. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.

3. Klient zawierając Umowę̨ zobowiązany jest podać dokładne dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Refloactive nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Klienta danymi. W przypadku poniesienia szkody w związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT z powodów dotyczących Klienta (a w szczególności gdyby Refloactive musiał uiścić podatek VAT, który powinien uiścić Klient spoza Polski), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Refloactive kary umownej w wysokości uiszczonego podatku lub innego poniesionego kosztu Refloactive, z zastrzeżeniem, iż w przypadku poniesienia szkody, przekraczającej wysokości kary umownej, Klient będzie również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Refloactive każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.

5. Klienci otrzymują stały rabat na Towary, z wyjątkiem Towarów wskazanych przez Refloactive, od których nie przysługuje stały rabat. Wielkość stałego rabatu wymaga indywidualnego uzgodnienia z Opiekunem Handlowym Klienta i ustalana jest na podstawie wielkości zakupów Klienta oraz historii współpracy z nim.

6. W przypadku nie wywiązywania się̨ przez Klienta z warunków określonych w Umowie, w szczególności warunków finansowych, Refloactive jest uprawione do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem) oraz do wstrzymania się z wydaniem Towaru, w tym także kolejnej partii Towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

7. W przypadku złożenia Zamówienia na rzecz drugiego podmiotu i wystawienia faktury VAT przez Refloactive na ten drugi podmiot, zarówno podmiot, który złożył Zamówienie, jak i podmiot na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, odpowiadają solidarnie za dokonanie płatności na rzecz Refloactive z tytułu realizacji Zamówienia. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie obciążają te podmioty, a w szczególności podmiot składający Zamówienie. W razie wątpliwości prawnych co do charakteru zobowiązania ww. podmiotów, należy przyjąć, że każdy z tych podmiotów jest solidarnie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Refloactive w wysokości wartości Zamówienia brutto w terminie płatności Zamówienia; w przypadku wątpliwości co do możliwości zobowiązania podmiotu na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, zobowiązanie do zapłaty kary umownej w każdym razie obciąża podmiot, który złożył Zamówienie. Zapłata kary umownej wyczerpuje roszczenia Refloactive z tytułu realizacji Zamówienia.

8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Refloactive faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.  


7. WZÓR TOWARU

1. Refloactive sprzedaje Towary (przedmioty) takimi jakie są w materialnej rzeczywistości (w szczególności wszelkie zdjęcia i opisy itp. umieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy).

2. W celu usunięcia wątpliwości co do właściwości Towaru Refloactive może udostępnić Klientowi Wzór Towaru na odpłatnych i nieodpłatnych warunkach określonych poniżej.

3. Klient może dokonać zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem. Wzory Towaru obejmują Towary z katalogu ODBLASKI24.com.pl lub REFLOACTIVE w ilości jednej sztuki z danego rodzaju Towaru. Zakupione Wzory Towaru nie podlegają zwrotom. Ich dostarczenie odbywa się zgodnie z punktem 4. niniejszych Ogólnych Warunków.

4. Refloactive może wyłączyć możliwość zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem.

5. Klient może nieodpłatnie wypożyczyć (sprawdzić) Wzór Towaru w ten sposób, że Klient najpierw dokonuje zakupu Wzoru Towaru, a po upływie terminu wypożyczenia, który wynosi maksymalnie 1 (jeden) miesiąc od dnia wypożyczenia (odbioru), i zwrocie Wzoru Towaru do Refloactive (na koszt Klienta), Refloactive wystawi fakturę VAT korygującą i zwróci Klientowi cenę zakupu Towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymywania podpisanej faktury VAT korygującej, z zastrzeżeniem punktu 7.6.

6. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych Wzorów Towaru w terminie określonym w punkcie 7.5 lub ich zwrotu lub zwrotu ich opakowań ochronnych w stanie uszkodzonym, Refloactive nie wystawi faktury korygującej na niezwrócone lub uszkodzone Towary i nie zwraca Klientowi ww. ceny zakupu Towaru.  


8. REKLAMACJE. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KANDO PLUS


1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.

2. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:

- w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym,
- w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym,
- w terminie trzech miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.

4. Zgłoszenie powinno nastąpić pisemnie (przez co należy rozumieć przesłanie zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną lub fax : biuro@odblaski24.com.pl ) z podaniem: tytułu zgłoszenia dużymi literami „REKLAMACJA”, danych Klienta, danych Towaru, którego dotyczy reklamacja (kod, nazwa), jego (reklamowanej) ilości, opisu (przyczyny) reklamacji, wyraźnego zdjęcia wadliwego Towaru, proponowanego sposobu załatwienia reklamacji. 8.

5. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z Refloactive sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia Refloactive do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.

6. Po upływie terminów określonych w punkcie 8.3, wygasają̨ uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

7. Odpowiedź Refloactive na zgłoszenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.

8. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:

a. Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę̨ trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje), chyba że w Towarze ujawnią się wady ukryte, zgłoszone w terminie określonym w punkcie 8.3;

b. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 8.3;

c. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w Refloactive w chwili składania Zamówienia przez Klienta;

d. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;

e. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy.

f. Towar nie posiada wad, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił Refloactive przy składaniu Zamówienia,

g. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Refloactive:

a. dokona wg swego wyboru i na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;

b. a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) Refloactive wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo podpisanej przez Klienta faktury VAT korygującej.

10. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.

11. Refloactive nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu Towaru, ewentualnie, którym odsprzedali Towary nabyte w Refloactive.

12. Klient jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Towaru; Klient jest odpowiedzialny wobec osób trzecich (w tym także swoich własnych kontrahentów i klientów),którym przekazuje Towary nabyte w Refloactive; w szczególności Klient zobowiązuje się, że w przypadku przekazywania Towarów, będzie to robił zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa, przyjmując na siebie odpowiedzialność w relacjach z tymi osobami trzecimi. W razie jakichkolwiek wątpliwości tym zakresie, Klient powinien je uwzględnić w relacjach z Refloactive na etapie składania i formułowania treści Zamówienia i zawierania Umowy; Klient jest w szczególności zobowiązany do tego, aby przed złożeniem Zamówienia (i przed ostatecznym określeniem treści Umowy) ustalić obowiązujące go przepisy prawa oraz uwarunkowania prawne i inne dotyczące planowanego sposobu wykorzystania Towaru, uwzględniając ograniczenia odpowiedzialności Refloactive wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków.

13. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient.

14. Refloactive ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Towaru ograniczoną do wartości wadliwego Towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do Klienta.

15. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach itp. nie stanowią̨ gwarancji udzielonej przez Refloactive i nie generują obowiązków gwarancyjnych ze strony Refloactive.

16. Ograniczenia odpowiedzialności Refloactive określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności Refloactive w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

17. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.


9. POZWOLENIE NA EKSPORT I IMPORT

Dostarczone przez Refloactive Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 niniejszych Ogólnych Warunków. Eksportowanie Towarów wskazanych w Umowie podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego kraju dostawy uzgodnionego z Klientem lub wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W szczególności Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.  


10. PRAWA AUTORSKIE

1. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez Refloactive konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i in.),wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i in. – za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób Refloactive w celu wykonania Umowy. Refloactive nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Umowy.

2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie Refloactive Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, Refloactive jest uprawnione do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Refloactive wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.

3. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez Refloactive zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwalnia Refloactive od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.

4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko Refloactive Klient zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić Refloactive, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Refloactive z odpowiedzialności wobec osób trzecich.


11. POUFNOŚĆ

1. Strony umowy są̨ zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę̨ ujawnione na podstawie przepisów prawa na wniosek właściwego organu państwowego w zakresie jego kompetencji.

2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom, z którymi formalnie współpracuje, wyłącznie w celu, w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę jej zakończenia.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. WYKŁADNIA. ZMIANY OWW

1. Refloactive gwarantuje jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru

2. Terminy używane w Umowie pisane dużymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją w punkcie 1. Ogólnych Warunków. Termin „w szczególności” oznacza, że następuje po nim przykładowe wyliczenie.

3. Umowę należy wykładać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy. Przy wykładni rozstrzygające znacznie będzie mieć polska wersja językowa Ogólnych Warunków.

4. W przypadku gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy (w tym w szczególności niniejszych Ogólnych Warunków) wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.

5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.

6. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, określonej dla Zamówienia i Przyjęcia zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.

7. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.

8. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy.

9. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z Umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Refloactive.
© 2021 Refloactive. Wszelkie prawa zastrzeżone
przelewy24
facebook odblaski24
Julia Dolatowska
julia.dolatowska@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

Karolina Weyer
karolina.weyer@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

zamówienia
#ST(konkurencja)