PROMOCJE
Kategoria: Konkurs
konkurs na fb

Regulamin Konkursu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „KONKURS NA FB”, zwanym dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest KANDO Plus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-503, przy ul. Rynkowskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000583776, posługująca się numerem NIP: 554 293 26 13, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora Konkursu. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu losowo nagród spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne. 
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prawne tj. użytkownicy Facebooka. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Zadanie konkursowe polega na zlajkowaniu konkursowego posta na fb i naszego fanpaga, dodaniu komentarza pod postem o treści "GOTOWE". Jury wybierze losowo 3 osoby z listy osób sporządzonej na podstawie komentarzy pod postem konkursowym i uprzednim sprawdzeniu czy dana osoba spełniła wszystkie wyżej wymienione warunki.Trzy osoby zostaną nagrodzone bonami na zakupy w naszym sklepie.

§4 NAGRODY 

1. Nagrody w konkursie:
  • Nagroda I - bon o wartości nominalnej 150 zł brutto do wykorzystania na zakupy w sklepie www.odblaski24.com.pl
  • Nagroda II - bon o wartości nominalnej 150 zł brutto do wykorzystania na zakupy w sklepie www.odblaski24.com.pl
  • Nagroda III - bon o wartości nominalnej 150 zł brutto do wykorzystania na zakupy w sklepie www.odblaski24.com.pl
2. Każdy uczestniczący w konkursie uprawniony jest tylko do jednej nagrody. 
3. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora. 
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani na facebooku na fanpagu Organizatora Konkursu w osobnym poście a także za pomocą wiadomości prywatnej.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 
6. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Bony mogą zostać wykorzystane przez Laureata również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie bonów ani oferowanie ich innym osobom w celu odsprzedaży. 
7. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 
8. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej, do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości adresata.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert od Organizatora ze strony www.odblaski24.com.pl, także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6 PRZEKAZANIE NAGRÓD 

1. Nagrody w postaci bonów na zakupy w sklepie www.odblaski24.com.pl będzie można wykorzystać od momentu wyłonienia zwycięzców do końca 2017 roku. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. 
3. Nagrody, o których mowa w pkt 2 powyżej, zostaną powiększone o kwotę w wysokości 11,11% wartości nagrody (dalej „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz przekazana na poczet pokrycia kosztu podatku od nagrody.

§7 REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy biuro@odblaski24.com.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
2. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 03.08.2017 roku. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.odblaski24.com.pl/konkurs-fb oraz w siedzibie Organizatora. 
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
facebook odblaski24
Julia Dolatowska
julia.dolatowska@odblaski24.com.pl
kom. 601 651 178

Dawid Mieczkowski
dawid.mieczkowski@odblaski24.com.pl
kom. 505 652 809

Karolina Weyer
karolina.weyer@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

Magdalena Wiśniewska
magdalena.wisniewska@odblaski24.com.pl
tel. 52 324 90 15
kom. 572 292 325

Kamila Mańkowska
kamila.mankowska@odblaski24.com.pl
tel. 52 324 90 19
kom. 725 258 899

zamówienia
Nowość! – kompleksowa oferta odblasków dla wymagających tylko w naszym nowym sklepie REFLOACTIVE.

Znajdziesz tu wyłącznie odblaski certyfikowane i wykonane z materiałów z najwyższej półki jakościowej.

Jesteśmy jedynym i wyłącznym przedstawicielem na Polskę marki odblaskowej Salzmann, autoryzowanego producenta odzieży i akcesoriów odblaskowych marki 3M Schotchlite.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Ilości hurtowe wyceniamy bezpośrednio on -line, po podaniu indeksu towarowego, również na „odblaski24”. refloactive
Szukasz najtańszych odblasków w cenie niższej niż hurtowa ?

Wejdź do naszego nowego sklepu z tanimi odblaskami i sprawdź aktualne promocje .

To nowa, dedykowana strona z uproszczoną ofertą specjalnie dla wielbicieli niskich cen i promocji – zapraszamy! refloactive
#ST(konkurencja)