Kategorie
Oferta

Regulamin Konkursu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Odblaskowa Klasa”, zwanym dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Kando Plus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-503, przy ul. Rynkowskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000583776, posługująca się numerem NIP: 554 293 26 13, o kapitale zakładowym w wysokości 2 050 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora, oraz wskazanych przez Organizatora Partnerów Konkursu. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny przesłanych najbardziej interesujących prac, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne. 
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty prawne, tj. szkoły i przedszkola publiczne i prywatne. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. 
Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres konkurs@odblaski24.com.pl zdjęcia klasy / grupy przedszkolnej w odblaskowych akcesoriach oraz w kreatywny sposób zaprezentować nazwę naszego sklepu „Odblaski24.com.pl” na zdjęciu.
Jury wybierze najciekawsze prace, kierując się kryteriami pomysłowości, zabawności, nietuzinkowości wykonanego zdjęcia. 
Trzy prace zostaną nagrodzone voucherami.

§4 NAGRODY

1. Nagrody w konkursie 
a. Nagroda I - voucher o wartości nominalnej 1200 zł brutto do wykorzystania na zakupy w sklepie odblaski24.com.pl
b. Nagroda II - voucher o wartości nominalnej 1000 zł brutto do wykorzystania na zakupy w sklepie odblaski24.com.pl
c. Nagroda III - voucher o wartości nominalnej 800 zł brutto do wykorzystania na zakupy w sklepie odblaski24.com.pl
2. Każda podmiot uczęstniczący w konkursie uprawniony jest tylko do jednej nagrody. 
3. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora. 
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani mailem na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu. 
5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej odblaski24.com.pl/konkurs oraz na profilu @Odblaski24 do dnia 11.06.2018, co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu. 
6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
Vouchery mogą zostać wykorzystane przez Laureata również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie voucherów ani oferowanie ich innym osobom w celu odsprzedaży. 
8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 
9. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej, do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości adresata.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. 
Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz materiałów reklamowych od Organizatora. 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.
Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6 PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Nagrody w postaci voucherów na zakupy w sklepie odblaski24.com.pl będzie można wykorzystać od momentu wyłonienia zwycięzców do końca 2018 roku. 
2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek instytucja, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, traci ona prawo do nagrody.
Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. 
4. Nagrody, o których mowa w pkt 2 powyżej, zostaną powiększone o kwotę w wysokości 11,11% wartości nagrody (dalej „Nagroda Pieniężna”). 
Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz przekazana na poczet pokrycia kosztu podatku od nagrody.

§7 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy  konkurs@odblaski24.com.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. 
Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
2. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 04.06.2018 roku. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej  odblaski24.com.pl/konkurs/regulamin-2 oraz w siedzibie Organizatora. 
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
© 2021 Refloactive. Wszelkie prawa zastrzeżone
przelewy24
facebook odblaski24
Julia Dolatowska
julia.dolatowska@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

Karolina Weyer
karolina.weyer@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

zamówienia
#ST(konkurencja)